Regulamin

REGULAMIN SKLEPU:

§ 1. Definicje
Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego xufas.com, dające możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta oraz brania udziałów w konkursach dla Klientów.
4. Sprzedawca – Ganas Grzegorz Sienkiewicz 15-028 Białystok, ul. Słonimska 21/22 NIP: 542-264-23-38
5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego xufas.com
7. Sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod xufas.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy GANAS Grzegorz Sienkiewicz a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu;
10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 12. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
14. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego xufas.com, w której widoczne są wybrane przez Klienta towary do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia;

§ 2. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem xufas.com i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Sklep internetowy, działający pod adresem: xufas.com, prowadzony jest przez sprzedawce.
3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności
a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
c. zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
d. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa xufas.com zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
e. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu xufas.com oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.
2. Klient zobowiązany jest do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

§ 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową xufas.com, dokonać wyboru produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3. Wybór zamawianych przez Klienta towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
4. W trakcie składania zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a. przedmiotu zamówienia,
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktówm w tym kosztów dostawy,
c. wybranej metody płatności,
d. wybranego sposobu dostawy,
6. W celu wysłania zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”
7. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z xufas.com umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.
8. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „XUFAS.COM – Złożyłeś zamówienie”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 5. Dostawa
1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszarów Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
Zakupy i dostawa na terenie Wielkiej Brytanii jest możliwa poprzez sklep internetowy https://4ecoshop.co.uk/pl/
2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD i Paczkomaty InPost. Koszty dostawy wynoszą kurierem 14,00-15,90 zł brutto, odbiór z paczkomatu 10,50 zł. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania zamówienia.
3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania i opłacenia przez Klienta zamówienia.

§ 6. Ceny i metody płatności
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
1. przelewem na numer konta bankowego 26 1030 0019 0109 8518 0520 0215,
2. płatnością za pośrednictwem PayPal, Przelew bankowy, Przelewy24,

§ 7. Prawo do odstąpienia od umowy
1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu Internetowego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane:
- drogą pocztową – XUFAS.com , Ganas Grzegorz Sienkiewicz 15-028 Białystok, ul. Słonimska 21/22 NIP: 542-264-23-38
- drogą elektroniczną – xufas@xufas.com, z wyróżnieniem w tytule e-maila numeru zamówienia oraz słowem „odstąpienie od umowy”
2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, od momentu otrzymania towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.
3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów, które nie posiadają fabrycznych opakowań i zabezpieczeń oraz noszą ślady użytkowania.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
5. Zakupiony towar należy zwróci na adres sklepu XUFAS.com , Ganas Grzegorz Sienkiewicz 15-028 Białystok, ul. Słonimska 21/22 NIP: 542-264-23-38
6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7. Wszystkie płatności otrzymane od klienta, w tym koszty dostawy ( za wyjątkiem różnicy pomiędzy kosztami dostawy w trybie ekspresowym a kosztami dostawy w trybie zwykły) zostaną zwrócone w terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru. Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności, z którego została dokonana zapłata za przedmiotowy towar.

§ 8. Reklamacje dotyczące towarów
1. Xufas.com jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego regulaminu, należy kierować na adres xufas@xufas.com Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§ 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: 15-028 Białystok ul. Słonimska 21/22 lub mailowo pod adres xufas@xufas.com. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

Zaufane Opinie IdoSell
4.88 / 5.00 112 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-05-18
Super
2022-05-12
Bardzo dobra usługa. Paczka precyzyjnie zamknięta, owinięta w szary papier,szary sznurek i ta kokarda która robi wrażenie
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel